• Lorem ipsum

Privacy statement

Inleiding
Deze website, webshop.willem-ii.nl, wordt onderhouden door Willem II Tilburg. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe BVO omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over BVO
BVO is gevestigd te Tilburg en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 18064000 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is BVO bereikbaar op telefoonnummer 013-5490590. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is [email protected]

Verwerkingen van persoonsgegevens
De BVO verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van de BVO aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van de BVO. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat de BVO kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de BVO. Het belang van de BVO bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de BVO een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. 
Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt. Wilt u dat uw gegevens uit het systeem verwijderd worden, dan kunt u hier een verzoek voor indienen. 

Derden 
BVO kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal één jaar door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:
- u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
- u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
- uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken. 

Bewaartermijn
In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria BVO hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart BVO de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van BVO worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van BVO en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om BVO te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om BVO te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Cookies
Veel websites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die informatie verzamelen waarmee internetgebruikers herkend kunnen worden zodat inloggegevens of bijvoorbeeld voorkeuren voor taal- en locatie instellingen worden onthouden. Ook laten ze de website beter en sneller functioneren. Daarnaast zijn er cookies die de websites die je bezoekt registreren.  De BVO maakt op de website gebruik van deze zogeheten tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt om een profiel over u op te bouwen. Met het over u opgebouwde profiel worden de voor u meest relevante advertenties geselecteerd. Deze advertenties worden op de website aan u getoond. Wij maken gebruik van de volgende cookies.

Analytische cookies: Met analytische cookies verkrijgen we inzicht in het gebruik van onze website. Op basis van deze informatie en inzichten kunnen we het gebruiksgemak verbeteren. Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics. Meer informatie over deze dienst en de gegevensverwerking door Google Analytics en hoe je je hiervoor kunt uitschrijven vind je op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ en in de Privacy Policy van Google.

Advertentiecookies: Op websites van derden kunnen advertenties van ons getoond worden. Door de advertentiecookies zijn we in staat om het online aanbod te verbeteren. Daarnaast kunnen we hierdoor de prestaties van onze campagnes meten. Om deze promoties en advertenties op uw voorkeuren af te stemmen en relevant te houden maken wij gebruik van de cookies van Google Adwords en Facebook Custom Audiences. Meer informatie over hoe Google de opgeslagen data verwerkt vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl/. Meer informatie over de Privacy Policy van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/basics.  

Social media cookies: De artikelen die we op de website plaatsen kunnen via social media worden gedeeld. Door het plaatsen van cookies herkennen deze social media bedrijven uw profiel op het moment dat u content wilt delen. Voor meer informatie over de data die hiermee wordt verzameld verwijzen we u naar de privacy statements van de desbetreffende bedrijven:
-    Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
-    Twitter: https://twitter.com/en/privacy 
-    AddToAny: https://www.addtoany.com/privacy

Verwijderen van cookies: Uiteraard is het mogelijk om cookies te verwijderen of uw toestemming in te trekken of juist alsnog te geven. Dit voorkomt echter niet dat u helemaal geen advertenties meer ziet, aangezien sommige advertenties geen gebruik maken van cookies. Zet u de cookies uit, dan zijn deze niet meer afgestemd op uw surfgedrag.  

Veel cookies hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Als deze voor een cookie is ingesteld, dan wordt de cookie na deze periode automatisch verwijderd. Cookies handmatig verwijderen is mogelijk door de geschiedenis te verwijderen in de internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u uw toestemming intrekt of tot 60 maanden nadat de persoonsgegevens zijn verzameld.

Wijzigingen 
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 29-5-2018.

Vragen/contact
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar maken. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop Willem II uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Willem II via het onderstaande adres danwel via het e-mailadres [email protected].

Willem II Tilburg B.V.
Goirleseweg 34
5026 PC
Tilburg
Nederland