• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden Willem II

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Het aanbod
Artikel   4 - De overeenkomst
Artikel   5 - Herroepingsrecht
Artikel   6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   8 - Verplichtingen van Willem II bij herroeping
Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Overmacht
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Willem II worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Willem II;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Willem II in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Willem II: de betaald voetbal organisatie Willem II B.V., Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg, KVK: 18064000;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Willem II en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem (de Webshop) voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en medewerkers van Willem II gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen, zoals doch uitsluitend een personal computer met internetverbinding of een smartphone met internetverbinding.
 11. Webshop: de officiële fanshop op de officiële website van Willem II, welke te bereiken is via de URL http://www.willem-ii.nl.

 Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Willem II en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Willem II en consument, die voortvloeit uit het gebruik van de Webshop door de consument. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de online kaartverkoop van toegangskaartjes voor de wedstrijden van Willem II.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Het Privacy Statement, zoals opgenomen op de Website, is van overeenkomstige toepassing.

 Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Willem II gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Willem II niet en hieraan kunnen door de consument geen rechten worden ontleend.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder doch niet uitsluitend het voldoen van de koopprijs van het product en/of dienst.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Willem II onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Willem II is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Willem II passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Willem II voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Willem II daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Willem II kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Willem II op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Willem II gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Willem II zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Willem II waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping welke de consument in kan vullen en op kan sturen via de Webshop.

Artikel 5 - Herroepingrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Willem II mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Willem II mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Willem II mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Willem II de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of geen invulformulier tot herroeping heeft opgenomen in de Webshop, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Willem II de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Willem II aan hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Een verwijzing naar deze algemene voorwaarden, met daarin opgenomen de informatie over het herroepingsrecht volstaat in dat kader.

 Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Willem II.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar Willem II, ter attentie van de Webshop. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Willem II verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Willem II niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Willem II aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Willem II de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 Artikel 8 - Verplichtingen van Willem II bij herroeping

 1. Als Willem II de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Willem II vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Willem II in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 28 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. Willem II gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Willem II de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Willem II kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Willem II dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die gepersonaliseerd zijn. Een voorbeeld van een gepersonaliseerd product is een wedstrijdshirt van Willem II met op de achterzijde een opdruk van de naam van de consument of een speler van Willem II.
 2. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Tijdsgebonden producten, bijvoorbeeld een tijdschrift/magazine.

Artikel 10 - De prijs

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de consument beschikt over meerdere kortingscodes, kan de consument slechts één kortingscode gebruiken voor de transactie.
 3. Betaling dient onmiddellijk bij het aanvaarden van het aanbod te geschieden.
 4. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
 5. Voor het inpakken van bestellingen als geschenk wordt een tarief van € 1,50 gerekend. Deze optie verschijnt onderaan de pagina van de winkelmand.
 6. Indien de consument met enige betaling in gebreke blijft, is Willem II gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 7. Om de transactie te realiseren en te verwerken wordt er gebruik gemaakt van betaalservice provider Mollie. In dit kader worden er persoonsgegevens van klanten gedeeld met Mollie. 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst

 1. Willem II staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De eigendom van het bestelde product gaat pas over op de consument nadat Willem II hiervoor de overeengekomen koopprijs heeft ontvangen.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Willem II zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Willem II kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Willem II geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Willem II het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Willem II tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Willem II bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Willem II zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Willem II in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Willem II niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Willem II beperkt tot de waarde van de factuur van consument waarop het geschil betrekking heeft.
 2. Willem II is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Willem II.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Willem II niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.
 4. Indien is aangetoond dat de producten redelijkerwijs niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Willem II de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel het aankoopbedrag volledig of gedeeltelijk aan de klant te restitueren.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Willem II in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de gedane bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Willem II gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Willem II geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Willem II niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Overmacht aan de zijde van leveranciers valt ook onder deze bepaling.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Willem II.
 2. Bij Willem II ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Willem II binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Willem II in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Willem II en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waarin Willem II resideert is uitsluitend bevoegd om het geschil te beslechten.